Search form

Luk 19:38

38Aburr-yinanga,

“Japurra ngapa a-jirra!

An-guna nipa Bunggawa

Wangarr barra gun-molamola gu-nega nula,

ngardawa nipiya Wangarr ana-jerrmarra!

Rrapa yi-gaba waykin magaya gu-ji barra

rrapa Wangarr abu-ngurrja barra an-molamola!”

Aburr-yinagata Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata aburr-jaranga aburr-marrjerrmiyana nula aburr-bamuna Wangarr.