Search form

Luk 19:41

Jesus A-rruwujana Nula Gun-gata Rrawa Jirúchalam

41Lika gatiya waypa marr yi-gurrepa aburr-bena, Jesus gu-nana gun-gata gun-murnangana rrawa Jirúchalam, lika a-rruwujana burrwa gu-galiya yerrcha gu-gata burr-yika gu-rrawa.