Search form

Luk 19:42

42Lika nipa a-wena, “Yama ana-goyburrpa burr-guta geka nyibu-borrwujarna gun-guna magaya gun-guni? Wurra jarra gala nyiburr-yinmiya nyibi-na!