Search form

Luk 19:48

48Wurpa lika aburr-jurnjinga, ngardawa wurra gama gorlk gatiya burr-guya aburr-galiyana nula aburr-ni janguny nipa a-yinmiyana a-wena a-bamuna.