Search form

Luk 19:9

9Lika Jesus a-wena nula aburr-werranga minypa aburr-galiyana, a-yinanga, “Geka gun-guniya wanngu gun-guni gugu gu-bena ana-guna gun-nika rrawa. Ngardawa nipiya an-guna Jekíyach burr-guta Aybriyam (Abraham) an-bapurr, minypa ngardapa buta marr abirri-balcharra.