Search form

Luk 2:1

Jesus A-bambungguna

(Metiyu 1:18-25)

1Gun-gatiya minypa Jon a-bambungguna, gu-gatiya wenga an-gata bunggawa wana an-babalapa an-nelangga Agáchach (Augustus) nipa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama minypa wurra gama gorlk gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya birripa barra aburr-welangga aburr-gurrmiya, minypa nipa bunggawa a-birripiyana burrwa a-bona birripa aburr-yinmiyapa aburr-ni rrapa gun-ngiya gun-birripa rrawa ngardapa ngardapa.