Search form

Luk 2:10

10Lika nipa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena burrwa aburr-gata, “Ganapa buburr-gurkuja buburr-ni. Wurra gun-molamola janguny nguna-ganyja ana-gorrburrwa, gun-guworlworlcha ana-gorrburrwa gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya.