Search form

Luk 2:11

11Ngardawa gun-guniya gugu geka yokuyoka a-bambungguna gun-gata balay ngika rrawa Daybit gun-nika, an-gata yokuyoka nipa Wanngu An-gunega an-gatiya Wangarr mu-ngoyurra gochila nyin-dana Christ, minypa ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk an-nardiya an-ngardapiya ana-gorrburrwa.