Search form

Luk 2:12

12Rrapa gun-guna minypa ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni barra nula nipiya: Ana-goyburrpa nyibu-barripa barra an-gata yokuyoka a-bichiya a-yurra mu-mirikal mu-guyinda, rrapa minypa bulugi mun-nika gorrngunya nipa jin-babalapa mu-jarlapuna nula an-gatiya nipa a-yurra, minypa gata bulugi m-banga jiny-yorkiya gu-banggalat.” A-yinagata an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena burrwa aburr-gata minypa jip jaga aburr-ganana aburr-ni.