Search form

Luk 2:13

13Ganapiya, lika gun-gatiya gugu aburr-jaranga aburr-werranga waykin aburr-guyinda wugupa nula an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk, birripa an-nelangga an-molamola abi-negarra aburr-ni Wangarr. Minypa aburr-yinanga,