Search form

Luk 2:14

14“Wangarr an-nelangga an-molamola abi-nega barra gun-gaba waykin nipa ay-ninyarrapa ay-workiya.

Rrapa gun-nardiya gu-jel gun-molamola gu-ni barra burrwa gu-workiya birripa aburr-gata nipa a-jerrjerrjiyana burrwa.”