Search form

Luk 2:15

15Lika gu-gatiya wenga aburr-mujaruk burrbu-bawuna aburr-gata rrapa aburr-jekarra waykin. Wurra lika minypa aburr-gata jaga aburr-ganana achila aburr-ni jin-gata jip, birripa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, marrka nguburr-boy barra rrawa Betliyam gun-gata Wangarr gu-ngurrjinga arrburrwa, barra marrka ngayburrpa ngubi-na geka gu-yinmiyana.”