Search form

Luk 2:17

17Rrapa gata waypa abi-nana an-gata yokuyoka nipa a-yunya, lika aburr-garlmuna, aburr-bona, gubu-ngurrjinga aburr-bona gun-gata minypa an-mujaruk a-wena burrwa a-ni, an-guna yokuyoka a-ngurrjinga burrwa.