Search form

Luk 2:18

18Rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata minypa gun-gata janguny aburr-galiyana, jip jaga aburr-ganaja aburr-wena burrwa, aburr-gatiya wurra gama gorlk minypa gochila aburr-barrjinga.