Search form

Luk 2:2

2Gun-narda minypa gu-gegapa birripa aburr-welangga aburr-yinagata aburr-gurrmiyana. Rrapa gun-gatiya Agáchach an-nika jawina an-gata an-nelangga Gayríniyach (Quirinius), nipa jaga a-ganaja burrwa wurra gama gorlk gu-rrawa Jiriya (Syria).