Search form

Luk 2:20

20Rrapa aburr-gata jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana jin-gata jip, birripa aburr-garlmuna, aburr-jekarra gatiya jip jiny-jirra, wurra minypa aburr-marrkapchinga aburr-ni rrapa Wangarr an-nelangga an-molamola abi-negarra aburr-ni, ngardawa gun-gata birripa minypa aburr-galiyana janguny rrapa barrwa gubi-nana gun-burral minypa an-mujaruk a-wena burrwa.