Search form

Luk 2:21

An-nelangga Abu-garrana Jesus

21Gun-gatiya nipa Jesus a-bambungguna, nuwurra ngorrngurra arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni nula, lika majija abi-negarra rrapa minypa an-nelangga abu-garrana Jesus, minypa mu-ngoyurra waykin an-guyinda an-mujaruk a-garrana, nuwurra jurdach nipa ji-gochila a-ni.