Search form

Luk 2:23

23(Minypa Wangarr gun-nika joborr mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga, “An-murnangana an-guyinda an-nurra, nipa Wangarr an-nika ay-ni barra ay-workiya nuluwa Wangarr.”)