Search form

Luk 2:25

25Rrapa gun-gatiya gugu an-ngardapa an-gugaliya a-ni rrawa Jirúchalam, nipa an-nelangga Jimiyan (Simeon). Nipa an-molamola an-gugaliya an-burral, minypa burr-guya marr a-balcha nula Wangarr, rrapa marr gu-ganyja gu-yinpa barra a-bengga An-gugunggaja an-gata Wangarr gochila gochila bin-dana aburr-guna Yichrayal (Israel) aburr-bapurr. Minypa nipa an-gatiya Jimiyan Mern An-mawunga wugupa nula,