Search form

Luk 2:26

26rrapa nipa Mern An-mawunga a-wena nula nipa an-gata gala barra a-juwa mu-ngoyurra, wurra burdak a-na barra Wangarr an-nika an-gata an-burral arrburrwa An-gujerrjerrjiya.