Search form

Luk 2:27

27Gu-gurda ngacha minypa Jimiyan nipa Mern An-mawunga wugupa nula ana-bona, a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Minypa gun-gatiya gugu Jesus mampa niya rrapa nyanyapa niya abirriny-janyja gurda barra abirriny-yirda minypa gun-birripa gun-guwarr.