Search form

Luk 2:29

29“Bunggawa ny-jarda waykin nyi-nirra, ngaypa ng-guna ngu-mujama nggula gun-guniya gugu ngu-mola

ngaypa minypa ngu-juwa barra,

nginyipa minypa ny-yena.