Search form

Luk 2:33

33Jimiyan a-yinagata a-wena, rrapa birrinyjipa Jesus mampa niya rrapa nyanyapa niya gochila abirriny-barrjinga gun-gata janguny gu-yinmiyana gu-ni nula.