Search form

Luk 2:34

34Lika nipa Jimiyan gu-wengga bijirriny-jalkakaja, rrapa mola a-yinagata achila Meri jin-gata Jesus mampa niya, “A-jay, an-guna yokuyoka, ngaja, barra Yichrayal yerrcha aburr-werranga aburr-lijiwarriya rrapa aburr-werranga nipa barra burr-jarlapa burr-ga. Nipa minypa arr-gurdagurdarra barra an-ngayburrpa Wangarr, wurpa lika aburr-jaranga ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nuluwa an-guna,