Search form

Luk 2:35

35barra yarlanga gu-yu aburr-gata aburr-yinmiya ngardapa ngardapa birripa wupa aburr-ngurrnga gubu-borrwuja aburr-workiya. Rrapa minypa nginyipa burr-guta, a-jay, birripa mun-molma mbi-bu barra nggula.” A-yinagata nipa Jimiyan a-wena achila Meri.