Search form

Luk 2:39

39Ganapiya, lika gun-gatiya Jochap rrapa Meri gubirriny-mungbuna minypa gun-birripa gun-guwarr Wangarr gu-gurrmurra burrwa Yichrayal yerrcha gun-gata nula minypa delipa a-bambunggiya a-workiya, lika delipa abirriny-janyja, abirriny-jekarra abirriny-bona Galali, minypa gun-birrinyjipa rrawa gun-gata Nejarach.