Search form

Luk 2:4

4Rrapa an-gata Jochap (Joseph) nipa a-yinagatiya. Minypa nipa a-ni gun-delipa rrawa Nejarach (Nazareth) gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee), wurra a-garlmuna, a-bona gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Judíya (Judea), wurra gun-delipa rrawa gun-gata Daybit (David) gun-nika nipa mu-ngoyurra a-ni gun-nelangga Betliyam (Bethlehem). Nipa Jochap gatiya a-bona ngardawa minypa nipiya Daybit an-bapurr gun-gatiya nula rrawa.