Search form

Luk 2:40

40Rrapa an-gata delipa, nipa wana rrapa an-molamola a-ni a-bamuna; gun-jechinuwa gu-borrwurra a-workiyana rrapa Wangarr nipa wugupa nula.