Search form

Luk 2:41

Jemberr 12 Gu-ni Nula Nipa Jesus A-bona Wangarr Gun-nika Gun-japurra Rrawa

41Jemberr gu-ni gu-workiyana, Jesus mampa niya rrapa nyanyapa niya abirriny-bona abirriny-yorkiyana Jirúchalam, janara gu-ji gu-workiyana gun-gata nula minypa wola Wangarr burr-beybana Yichrayal yerrcha, jimarn jarra burr-burndarna.