Search form

Luk 2:43

43Rrapa nuwurra waypa janara gu-wulebiyana, lika wurra gama gorlk aburr-garlmuna, aburr-bona rrawa, wurra Jesus burdak a-ninya Jirúchalam. Wurra mampa niya rrapa nyanyapa niya birrinyjipa gala marn․gi nipa gapa a-ninya,