Search form

Luk 2:47

47rrapa barrwa gu-ngurrjinga burrwa. Rrapa aburr-gata aburr-galiyana nula, birripa aburr-bama gubu-borrwurra, aburr-wechawecha an-guna yinda marn․gi a-ni rrapa gun-jechinuwa a-weya a-nirra.