Search form

Luk 2:51

51Ganapiya, lika nipa a-garlmuna burrinyjula, aburr-jekarra aburr-bona Nejarach. Lika birripa gatiya aburr-ni rrapa nipa gu-yagurrmurra burrinyjula a-ni a-workiyana, wurra nipa mampa niya mu-nguy ji-bama gu-ganyja Jesus nipa a-yinmiyana gata Jirúchalam.