Search form

Luk 2:7

7Lika gatiya a-menga nipa an-gata delipa an-murnangana an-nurra rrapa a-bichinga mu-mirikal mu-guyinda, lika mu-jarlapuna nuluwa, lika a-gurrmurra, gatiya a-yunya nipa bulugi (bullock) mun-nika mu-gorrngunya gata bulugi m-banga jiny-yorkiya. Ngardawa birrinyjipa abirriny-nyukiyana rrawa nula, jimarn jarra gu-bala gu-guyinda aburr-yurrarna, wurra bulugi gun-nika bala aburr-yu jarra.