Search form

Luk 2:8

Janguny Gu-bena Burrwa Aburr-gata Jip (Sheep) Jaga Aburr-ganaja Aburr-workiya

8Rrapa gun-gata rrawa aburr-werranga aburr-ni marlgaway rrawa, minypa jip (sheep) jaga aburr-ganana achila ana-munya gu-ni.