Search form

Luk 2:9

9Rrapa an-ngardapa waykin an-guyinda an-mujaruk Wangarr an-nika a-bena burrwa aburr-gata, rrapa gatiya gugu gun-gujayanaya Wangarr gun-nika gu-jayanayarra burrwa, rrapa minypa birripa burr-guya aburr-gurkuja aburr-ni.