Search form

Luk 20:10

10“Ganapiya, lika gu-bamuna, mun-gata gurnal mu-molamiyana, lika mbi-ma barra. Lika an-gata an-gurrimapa an-nigipa an-mujama an-ngardapa ana-jerrmarra burrwa aburr-guna jaga aburr-ganana mun-gata gurnal, jimarn jarra bama a-yinanga birripa mbi-ngorrkorndangarna aburr-nirrarna, lika mbi-jerrmangarna nula mun-nigipa nipa an-gata an-gurrimapa. Wurra aburr-guna jaga aburr-ganana nula gurnal, an-gata an-mujama birripa abi-rrimarra, abu-buna, lika abi-jerrmarra, a-jekarra a-bona, gala mun-nga gurnal mu-ganyjarna.