Search form

Luk 20:11

11“Lika an-gata an-gurrimapa barrwa ana-jerrmarra an-nerranga an-nigipa an-mujama, wurra nipa burr-guta birripa abu-buna rrapa werra abi-negarra, lika abi-jerrmarra, a-jekarra a-bona, gala mun-nga mu-ganyjarna.