Search form

Luk 20:14

14“Wurra aburr-guna jaga aburr-ganana mun-gata gurnal, birripa waypa abi-nana an-walkurpa ana-bena, birripa wupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, ‘A-lay, an-guna, ngarla, burraya rrawa an-gurrimapa gu-bawa, nipa an-guna gu-ma barra rrapa mun-guna gurnal mun-murra mu-jinyjarra mun-nigipa mu-ni. Wurra yama ngubu-bu barra mun-ngayburrpa mu-ni?’