Search form

Luk 20:16

16Wurra nipiya barra ana-boy, burr-bu barra aburr-gata jaga aburr-ganana aburr-workiyana mun-gata gurnal. Lika aburr-werranga burr-ma barra birripa jaga aburr-gana barra nula mun-nigipa gurnal mun-murra mu-jinyjarra.”

A-yinagata Jesus gu-ngurrjinga burrwa janguny. Wurra gun-narda waypa wurra gama gorlk aburr-galiyana nipa a-wena, birripa aburr-yinanga, “Burdak. Gala barra gu-yirda!”