Search form

Luk 20:19

Rrupiya Mun-gata Gapman Burr-gaypurda A-workiya Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 22:15-22; Mark 12:13-17)

19Jesus a-yinagata a-wena, rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa aburr-galiyana rrapa marn․gi gun-gata meyali gu-murna nipa a-wena birripa burr-ngurrjinga a-ni. Lika aburr-garlmuna, bama aburr-yinanga, jimarn jarra gatiya gugu abi-rrimangarna Jesus, wurra aburr-gurkuja burrwa wurra gama gorlk aburr-gata abu-jurrjurrmurrapa aburr-workiyana.