Search form

Luk 20:20

20Wurra abi-nana aburr-ni yina gaya julam gu-yurrarna barra abi-rrima. Rrapa minypa burr-rrupiya burrbu-menga aburr-werranga gu-galiya yerrcha birripa barra minypa Jesus abu-yolka, jimarn jarraka nipa a-yolkiyan a-wenggin rrapa gu-gata wenga minypa birripa wana Ju yerrcha abi-rrima, abu-ga, murna abu-wu an-gata gapman an-guyinda bunggawa gun-gata rrawa nipa a-yinmiya barra a-wengga.