Search form

Luk 20:24

24“Marrka ngunabu-gurdagurdarra mun-gata rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya. Mun-guna ana-nga an-mawunga? Rrapa an-guna an-nelangga ana-nga?”

Birripa aburr-yinagata, “An-narda Jija (Caesar) an-gata Rowm a-nirra bunggawa.”