Search form

Luk 20:35

35Wurra aburr-gata minypa Wangarr gu-borrwurra burrwa minypa birripa aburr-molamola barra nuwurra waypa aburr-juwa, nipa burr-jarrkarra rrapa wanngu burr-nega, gun-gatiya guna-bamburda birripa gala barra abirriny-malapachichiya abirrinyu-ni,