Search form

Luk 20:37

37“Wurra gun-gata nula minypa Wangarr burr-jarrkarraja a-workiya mu-ngoyurra aburr-juwuna, nipa Mojich burr-guta arr-gurdagurdarraja a-nirra minypa gun-narda gun-burral. Ngardawa gun-gata janguny minypa gun-jong gu-rronga wurra nipa gala gu-rronggarna, gu-gata gu-janguny Mojich a-ngurrjinga Wangarr, ‘nipiya Wangarr aburr-guna an-burriya: Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob).’ Nipa a-yinagata a-ngurrjinga Wangarr wuriya aburr-gata minypa Aybriyam rrapa Ayjek rrapa Jeykap gipa mu-ngoyurra aburr-juwuna.