Search form

Luk 20:38

38Wurra bubu-borrwa: nipa Wangarr gala a-yinmiya an-birripa a-ni Wangarr minyja jimarn jarra gun-gata gun-nyagara gu-ni gun-gumungba. Ngika. Wurra jarra aburr-mola aburr-nirra Wangarr ana-murna.” Jesus a-yinagata gu-ngurrjinga burrwa Jejuchi yerrcha.