Search form

Luk 20:39

39Rrapa minypa aburr-werranga joborr marn․gi aburr-gunega aburr-gata, birripa aburr-garlmunapa aburr-wena, “Gun-narda gun-molamola ny-yena, a-lay, Bunggawa!”