Search form

Luk 20:41

Christ Nipa Ana-nga Nyanma

(Metiyu 22:41-46; Mark 12:35-37)

41Lika Jesus a-wena burrwa, “Ya? An-nga nula Christ abu-ngurrjinga aburr-workiya rrapa gun-narda aburr-weya Wangarr ana-jerrma barra an-gujarlapa an-guga an-gata nipa Daybit (David) murna a-wuna?