Search form

Luk 20:45

Gun-nerra Gun-gata Minypa Aburr-gata Joborr Marn․gi Aburr-gunega Gubi-rrimanga

(Metiyu 23:1-36; Mark 12:38-40)

45Gatiya wurra gama gorlk aburr-galiyana aburr-ni nula Jesus nipa a-wena burrwa aburr-yigipa jawina yerrcha, a-yinanga burrwa,