Search form

Luk 20:46

46“Buburr-jarlapiya nula gun-nerra gun-gata minypa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega gubi-rrimanga, aburr-gatiya minypa wana aburr-negiya aburr-workiya. Gun-birripa jal mirikal mun-baykardakarda aburr-barrngumiya aburr-workiya rrapa gu-gandin aburr-boya burrwa aburr-workiya, wurra gama gorlk aburr-nyala barra burrbi-na rrapa burrbu-burrmaymba. Rrapa barrwa gun-birripa jal aburr-boya aburr-workiya, mu-ngoyurra aburr-rakaja, minypa wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa minypa yina gun-gaya janara gu-jirra gu-workiya.