Search form

Luk 20:6

6Wurra gala barra nguburr-yinda nguburr-wengga, ‘An-gugaliya a-wuna bama gun-gugurraga gun-gata;’ galapa aburr-guna gu-galiya yerrcha gu-jandarra arrbu-bun. Ngardawa birripa gubu-borrwurra jimarna bama aburr-yinaga Jon a-wena a-workiyana Wangarr nyanma.”